Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 28. 6. 2022

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty či službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Závazek

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto webových stránek znamená znalost a přijetí těchto Podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, který vám zašleme, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytneme elektronicky plní zákonné požadavky, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na webové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na webových stránkách.

4.1 Creative Commons

Obsah této webové stránky je dostupný pod licencí Creative Commons – nekomerční licence, pokud není uvedeno jinak.

5. Třetí strana

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z tohoto webu odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným Podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat. Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

6. Odpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi. Zapojení se do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webové stránky nebo která narušuje výkon , dostupnost nebo přístupnost webových stránek je přísně zakázána.

7. Zásady vrácení peněz a vrácení zboží

7.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce získáte fyzickou držbu zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (například e-mailem). Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.2 Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, které jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně neuvedli jinak; v žádném případě vám tímto vrácením nevzniknou žádné poplatky. Zboží zašlete zpět nebo jej předáte nám nebo osobě námi pověřené k převzetí zboží bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo neposkytnete důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vezměte prosím na vědomí, že existují určité právní výjimky z práva na odstoupení od smlouvy a některé položky proto nelze vrátit nebo vyměnit. Dáme vám vědět, zda to platí ve vašem konkrétním případě.

8. Obsah vámi zveřejněný

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat různé otevřené komunikační nástroje, jako jsou komentáře na blogu, příspěvky na blogu, fóra, nástěnky, hodnocení a recenze a různé služby sociálních médií. Nemusí být pro nás proveditelné prověřovat nebo monitorovat veškerý obsah, který vy nebo ostatní můžete sdílet nebo odesílat na nebo prostřednictvím našich webových stránek. Vyhrazujeme si však právo kontrolovat obsah a sledovat veškeré používání a aktivitu na našich webových stránkách a podle vlastního uvážení jakýkoli obsah odstranit nebo odmítnout. Zveřejněním informací nebo jiným použitím jakýchkoli otevřených komunikačních nástrojů, jak je uvedeno, souhlasíte s tím, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami a nesmí být nezákonný nebo nezákonný nebo porušovat zákonná práva jakékoli osoby.

9. Předložení nápadu

Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám jej prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. .

10. Ukončení užívání

Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na webovou stránku nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu na webovou stránku nebo jejího používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webu mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

11. Záruky a odpovědnost

Nic v této části neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto webové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost Obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že:

  • tato webová stránka nebo naše produkty či služby splní vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb;
    • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařské poradenství jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka. Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a neomezí ani nevyloučí naši odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, jejíž provedení by bylo pro nás nezákonné nebo nezákonné. omezit nebo vyloučit naši odpovědnost. V žádném případě nebudeme odpovědní za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou. strana, vyplývající z vašeho přístupu na naši webovou stránku nebo z jejího používání. Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webovými stránkami nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webové stránky, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost (ať už ve smlouvě, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleném jednání, deliktu nebo jinak), bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo za použití webová stránka. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání jakéhokoli druhu a povahy.

12. Soukromí

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které poskytnete, budou vždy přesné, správné a aktuální. Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nepoužijeme pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily, které vám zasíláme, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb. Vyvinuli jsme zásady, které řeší vaše případné obavy o soukromí. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich Zásadách používání souborů cookie.

13. Omezení vývozu / soulad s právními předpisy

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy České republiky.

14. Zadání

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

15. Porušení těchto podmínek

Aniž by tím byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webovou stránku, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby vám zablokoval přístup na webovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a budete nás chránit před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

17. Vzdání se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a jakékoli Smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakýchkoli Smlouva nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé a každé ustanovení.

18. Jazyk

Tyto Podmínky budou vykládány výhradně v češtině. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

19. Celý souhlas

Tyto Podmínky spolu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami používání souborů cookie tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Davidem Včelišem ve vztahu k vašemu používání těchto webových stránek.

20. Aktualizace těchto podmínek

Tyto Podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto Smluvních podmínek. Datum uvedené na začátku těchto Podmínek je posledním datem revize. Změny těchto Podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této webové stránce. Vaše další používání této webové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

21. Volba práva a jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí zákony České republiky. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek budou podléhat jurisdikci soudů České republiky. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

22. Kontaktní informace

Tyto webové stránky vlastní a provozuje David Včeliš. V souvislosti s těmito Podmínkami nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní stránky.

23. Stažení

Můžete si rovněž stáhnout (download) naše Všeobecné obchodní podmínky jako PDF.